ارسال رایگان سفارشهای بالای 200 هزارتومان
  • شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰-۱۹
  • ۰۲۱-۵۴۰۲۱۰۰۰
تعداد کالاهای موجود در انبار در حال حاضر 50125 عدد
تعداد کالاهای موجود در انبار در حال حاضر 50125 عدد

برند کی وان ایکس K1X

۳۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 27 %
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 45 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 27 %
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 45 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 27 %
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 45 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 27 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 27 %
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 45 %
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 45 %
۴۸۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 29 %
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 42 %
۴۴۹,۹۰۰ تومان
۷۳۹,۹۰۰ تومان
- 39 %
۴۴۹,۹۰۰ تومان
۷۳۹,۹۰۰ تومان
- 39 %
۴۴۹,۹۰۰ تومان
۷۳۹,۹۰۰ تومان
- 39 %
۴۹۹,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 27 %
۴۹۹,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 27 %
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 45 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 42 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 42 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 42 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 42 %
۵۹۹,۹۰۰ تومان
۸۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۸۳۹,۹۰۰ تومان
- 52 %
۴۸۹,۹۰۰ تومان
۶۸۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
- 10 %
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
- 10 %
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
- 10 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۲۴۹,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 22 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 35 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 31 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۶۹,۹۰۰ تومان
- 44 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۲۳۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۲۳۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۲۳۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۲۳۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۲۳۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 31 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 31 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴۹,۹۰۰ تومان
- 20 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۲۴۹,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 14 %
۱۸۹,۹۰۰ تومان
۲۹۸,۹۰۰ تومان
- 36 %
۳۸۹,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 34 %
۳۸۹,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 34 %
۳۴۹,۹۰۰ تومان
۵۱۹,۹۰۰ تومان
- 33 %
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۲۹۹,۹۰۰ تومان
- 40 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۹۰۰ تومان
- 21 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۹۰۰ تومان
- 21 %
۹۹,۹۰۰ تومان
۱۴۹,۹۰۰ تومان
- 33 %
۱۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 40 %
۹۹,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۹۹,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 29 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۸۹,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۲۹,۹۰۰ تومان
۱۶۹,۹۰۰ تومان
- 24 %
۱۲۹,۹۰۰ تومان
۱۶۹,۹۰۰ تومان
- 24 %
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۲۸۹,۹۰۰ تومان
۳۸۹,۹۰۰ تومان
- 26 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۱۸,۹۰۰ تومان
- 37 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 35 %
۳۸۹,۹۰۰ تومان
۴۸۹,۹۰۰ تومان
- 20 %
۴۹۹,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 15 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۰۰۰ تومان
- 35 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۹۹,۹۰۰ تومان
- 33 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
- 41 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
- 41 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
- 41 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 38 %
۳۹۹,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۲۸۹,۹۰۰ تومان
۴۸۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۳۴۹,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 23 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 23 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 23 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 32 %
۲۴۹,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 14 %
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 25 %
۹۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 50 %
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 35 %
۱۸۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 21 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 17 %
۹۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 50 %

 

لوگوی کی وان ایکس

قبل از خرید محصولات کی وان ایکس K1X بدانید

سال ۱۹۹۳ در دوران طلایی بسکتبال، همان زمان که NBA جهانی شده بود، برند K1X به وجود آمد. کی-وان-ایکس در یک جنبش مردمی ایجاد شد "ballers by ballers"تا توپ بازها و رپی ها که همیشه در خیابان ها در حال بازی بودند به جریان اصلی بپیوندند. سیاست کی-وان-ایکس این بود تا بازی بازیکنان عاشق بسکتبال که در خیابان ها دریبل می کردند، جنبه رسمی به خود بگیرند. ایجاد یک نام تجاری معتبر، یک نتیجه منطقی برای یک شرکت با تجربه با چشم انداز رو به آینده بود.
کی-وان-ایکس با توپچی های هاستلینگ و کارگران خستگی ناپذیر شناخته می شود. آنها ادعا می کنند: از K1X خجالت نکشید- سخت بازی کنید. تمرکز شدید کی-وان-ایکس بر طرح های بازاریابی معتبر است، از جمله همراهی با بازیکنان و اشخاص مشهور مانند هنرمندان که برای افزایش تولیداتش لازم می داند.

کی-وان-ایکس گزینه های نام آشنایی را در کنار خود دارد؛ مانند چارلز اوکلی( افسانه نیویورک نیکس) ، موگسی بویگ( افسانه شارلوت هورنس) ، جیمز وایت از بازیکنان NBA slam dunk و رون آرت از تیم NBA bad boy ، همچنین تیم سیرالئون و فلایت بِرادِرز و ... با کا-وان-ایکس کار میکنند تا در طراحی محصولات بااصالت و مبتکرانه بسکتبال نقش بسزایی داشته باشند. این همکاری عشق به بسکتبال را همیشه زنده نگه خواهد داشت. توجه ویژه به جزئیات خاص بسکتبال یک مسئله افتخارآمیز برای کی-وان-ایکس است. این اولین برندی است که به همه جوانب بازی بسکتبال اهمیت می دهد.

سال ۲۰۰۲ اولین تولید خارق العاده کی-وان-ایکس به نام "Chiefglider" وارد بازار شد. این کفش ها در ۲۰ نوع متفاوت ظاهر شدند که یکی از آنها توسط دان بابیتو گارسیا طراحی شده بود. استقبال جهانی از این اسنیکرزها در شبکه های اینترنتی و مجلات معروف ورزشی بسیار زیاد بود.

نوامبر ۲۰۰۵ زمانی که ستارگان NBA به کی-وان-ایکس پیوستند، این کمپانی به اوج شکوفایی خود رسید. در همان سال کفش های اسنیکرز ویژه بازیکنان خیابانی و غیرباشگاهی در چند نوع متفاوت تولید شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات کا-وان-ایکس (K1X) در بیش از ۲۵ کشور جهان توزیع می شود.

محدوده تولیدات محصولات تخصصی و ویژه برند کی-وان-ایکس، محبوب فرهنگ ورزش بسکتبال است. کی-وان-ایکس معتقد است یک بازیکن بسکتبال همیشه یک بسکتبالیست است چه در باشگاه ورزشی و یک سالن مجهز بازی کند چه در زمین های خیابانی و به دور از باشگاه... به همین منظور محصولاتش را مناسب همه طیف ها عرضه می کند.