۰۲۱-۵۴۰۲۱۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰-۱۹
تعداد کالاهای موجود در انبار در حال حاضر 49033 عدد
تعداد کالاهای موجود در انبار در حال حاضر 49033 عدد

برند کی وان ایکس K1X

۱۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۲۶۸,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 51 %
۲۶۸,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 51 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۲۶۸,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 51 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۲۶۸,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 51 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۲۶۸,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 51 %
۳۱۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 54 %
۳۱۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 54 %
۳۳۸,۹۰۰ تومان
۷۳۹,۹۰۰ تومان
- 54 %
۳۳۸,۹۰۰ تومان
۷۳۹,۹۰۰ تومان
- 54 %
۳۳۸,۹۰۰ تومان
۷۳۹,۹۰۰ تومان
- 54 %
۳۸۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 44 %
۳۸۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 44 %
۲۶۸,۹۰۰ تومان
۵۴۹,۹۰۰ تومان
- 51 %
۳۰۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 55 %
۳۰۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 55 %
۳۰۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 55 %
۳۰۸,۹۰۰ تومان
۶۸۸,۹۰۰ تومان
- 55 %
۲۴۴,۹۰۰ تومان
۸۳۹,۹۰۰ تومان
- 71 %
۳۳۸,۹۰۰ تومان
۸۳۹,۹۰۰ تومان
- 60 %
۲۹۸,۹۰۰ تومان
۶۸۹,۹۰۰ تومان
- 57 %
۴۳۸,۹۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
- 56 %
۴۳۸,۹۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
- 56 %
۴۳۸,۹۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
- 56 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 72 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۱۷۸,۹۰۰ تومان
۴۳۹,۹۰۰ تومان
- 59 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 66 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 59 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 72 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 59 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۶۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 46 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۶۹,۹۰۰ تومان
- 67 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۷۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 64 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 59 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 55 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 46 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 56 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 50 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 44 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 50 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 56 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 59 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 59 %
۱۴۸,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 49 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 50 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۵۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۳۳۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 60 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 60 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 69 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 69 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 60 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۲۴۹,۹۰۰ تومان
- 60 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 60 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۸۹,۹۰۰ تومان
- 69 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۲۹۸,۹۰۰ تومان
- 57 %
۲۱۸,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۲۱۸,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۲۴۸,۹۰۰ تومان
۵۱۹,۹۰۰ تومان
- 52 %
۲۰۸,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 65 %
۲۰۸,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 65 %
۲۱۸,۹۰۰ تومان
۴۸۹,۹۰۰ تومان
- 55 %
۲۱۸,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 48 %
۲۴۸,۹۰۰ تومان
۴۸۹,۹۰۰ تومان
- 49 %
۲۴۸,۹۰۰ تومان
۵۸۹,۹۰۰ تومان
- 58 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۲۹,۹۰۰ تومان
- 48 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۲۹۹,۹۰۰ تومان
- 54 %
۱۶۸,۹۰۰ تومان
۲۹۹,۹۰۰ تومان
- 44 %
۱۶۸,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 47 %
۱۶۸,۹۰۰ تومان
۳۱۹,۹۰۰ تومان
- 47 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 55 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۶۹,۰۰۰ تومان
- 60 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۶۹,۰۰۰ تومان
- 60 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۶۹,۰۰۰ تومان
- 60 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 46 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 46 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 46 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۱۸,۹۰۰ تومان
- 46 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۱۸,۹۰۰ تومان
- 46 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۲۱۸,۹۰۰ تومان
- 46 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۹۰۰ تومان
- 59 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۹۰۰ تومان
- 59 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۹۰۰ تومان
- 59 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۲۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 37 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 37 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۲۱۹,۹۰۰ تومان
- 37 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۶۸,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۶۸,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 55 %
۱۴۸,۹۰۰ تومان
۳۸۹,۹۰۰ تومان
- 62 %
۱۴۸,۹۰۰ تومان
۳۱۸,۹۰۰ تومان
- 53 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۹۰۰ تومان
- 44 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۹۰۰ تومان
- 48 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۹۰۰ تومان
- 48 %
۹۸,۹۰۰ تومان
۱۴۹,۹۰۰ تومان
- 34 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۵۹,۹۰۰ تومان
- 44 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
- 36 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۱۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 41 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 31 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 31 %
۱۳۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 31 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ تومان
- 63 %
۸۸,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ تومان
- 56 %

 

لوگوی کی وان ایکس

قبل از خرید محصولات کی وان ایکس K1X بدانید

سال ۱۹۹۳ در دوران طلایی بسکتبال، همان زمان که NBA جهانی شده بود، برند K1X به وجود آمد. کی-وان-ایکس در یک جنبش مردمی ایجاد شد "ballers by ballers"تا توپ بازها و رپی ها که همیشه در خیابان ها در حال بازی بودند به جریان اصلی بپیوندند. سیاست کی-وان-ایکس این بود تا بازی بازیکنان عاشق بسکتبال که در خیابان ها دریبل می کردند، جنبه رسمی به خود بگیرند. ایجاد یک نام تجاری معتبر، یک نتیجه منطقی برای یک شرکت با تجربه با چشم انداز رو به آینده بود.
کی-وان-ایکس با توپچی های هاستلینگ و کارگران خستگی ناپذیر شناخته می شود. آنها ادعا می کنند: از K1X خجالت نکشید- سخت بازی کنید. تمرکز شدید کی-وان-ایکس بر طرح های بازاریابی معتبر است، از جمله همراهی با بازیکنان و اشخاص مشهور مانند هنرمندان که برای افزایش تولیداتش لازم می داند.

کی-وان-ایکس گزینه های نام آشنایی را در کنار خود دارد؛ مانند چارلز اوکلی( افسانه نیویورک نیکس) ، موگسی بویگ( افسانه شارلوت هورنس) ، جیمز وایت از بازیکنان NBA slam dunk و رون آرت از تیم NBA bad boy ، همچنین تیم سیرالئون و فلایت بِرادِرز و ... با کا-وان-ایکس کار میکنند تا در طراحی محصولات بااصالت و مبتکرانه بسکتبال نقش بسزایی داشته باشند. این همکاری عشق به بسکتبال را همیشه زنده نگه خواهد داشت. توجه ویژه به جزئیات خاص بسکتبال یک مسئله افتخارآمیز برای کی-وان-ایکس است. این اولین برندی است که به همه جوانب بازی بسکتبال اهمیت می دهد.

سال ۲۰۰۲ اولین تولید خارق العاده کی-وان-ایکس به نام "Chiefglider" وارد بازار شد. این کفش ها در ۲۰ نوع متفاوت ظاهر شدند که یکی از آنها توسط دان بابیتو گارسیا طراحی شده بود. استقبال جهانی از این اسنیکرزها در شبکه های اینترنتی و مجلات معروف ورزشی بسیار زیاد بود.

نوامبر ۲۰۰۵ زمانی که ستارگان NBA به کی-وان-ایکس پیوستند، این کمپانی به اوج شکوفایی خود رسید. در همان سال کفش های اسنیکرز ویژه بازیکنان خیابانی و غیرباشگاهی در چند نوع متفاوت تولید شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات کا-وان-ایکس (K1X) در بیش از ۲۵ کشور جهان توزیع می شود.

محدوده تولیدات محصولات تخصصی و ویژه برند کی-وان-ایکس، محبوب فرهنگ ورزش بسکتبال است. کی-وان-ایکس معتقد است یک بازیکن بسکتبال همیشه یک بسکتبالیست است چه در باشگاه ورزشی و یک سالن مجهز بازی کند چه در زمین های خیابانی و به دور از باشگاه... به همین منظور محصولاتش را مناسب همه طیف ها عرضه می کند.